Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Info Muat Turun Nota Rujukan / Kursus / Taklimat / Aplikasi
 • ARAHAN OPERASI JANMNS 2024
  Bil  Tajuk  Muat Turun
  1. Arahan Operasi JANMNS Bil. 1 Tahun 2024
  Had Kekerapan Penggunaan One Time Vendor (OTV) Di iGFMAS
     Muat Turun
 • ARAHAN OPERASI JANMNS 2023
   Bil  Tajuk  Muat Turun
  1. Arahan Operasi JANMNS Bil. 1 Tahun 2023
  Pelaksanaan Semakan Tambahan (Second Validation) Pembayaran Emolumen Pegawai Awam Persekutuan
  Secara Berperingkat Mengikut Bank Emolumen.
    Muat Turun
  2. Arahan Operasi JANMNS Bil. 2 Tahun 2023
  Had Kekerapan Penggunaan One Time Vendor (OTV) Di iGFMAS
   Muat Turun
    i) Surat Edaran BPOPP Bil.2 Tahun 2023  Muat Turun
  3. Arahan Operasi JANMNS Bil. 3 Tahun 2023
  Penggunaan Satu Akaun Bank Sahaja Bagi Bayaran Kepada Penjawat Awam (Kod Vendor Employee)
  Melalui Modul Human Capital Management (Hcm) Dan Modul Account Payable (Ap)
   Muat Turun
  4. Arahan Operasi JANMNS Bil. 4 Tahun 2023
  Penyeragaman Penggunaan Kod Akaun Caa, Perihal Dan Modul Bayaran
   Muat Turun
  5. Arahan Operasi JANMNS Bil. 5 Tahun 2023
  Penutupan Interim Tahun Kewangan 2023
   Muat Turun
  6. Arahan Operasi JANMNS Bil. 6 Tahun 2023
  Jadual Aktiviti Pengurusan Gaji Tahun 2024 JANMNS
    Muat Turun 
 • ARAHAN OPERASI JANMNS 2022
   Bil  Tajuk Muat Turun
   1 Arahan Operasi JANMNS Bil. 1 Tahun 2022
  Jadual Aktiviti Pengurusan Gaji Tahun 2022 Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan
     Muat Turun
  2. Arahan Operasi JANMNS Bil. 2 Tahun 2022
  Penambahbaikan Ke Atas Arahan Pembayaran Pendapatan Bercukai (Jenis Dokumen K6) Bagi Kod
  Vendor Bank Akaun Terimaan Pejabat Perakaunan.
    Muat Turun
  3. Arahan Operasi JANMNS Bil 3 Tahun 2022 - Telah dikemaskini. Rujuk Arahan Operasi JANMNS Bil 7 Tahun 2022
  Penyeragaman Kod Akaun (Caa). 
    Muat Turun
  4. Arahan Operasi JANMNS Bil 4 Tahun 2022
  Tanggungjawab Pusat Tanggungjawab & Pusat Pembayar Gaji Yang Perlu Diberi Perhatian Bagi Mengelakkan
  Lebihan Bayaran Emolumen
    Muat Turun
  5. Arahan Operasi JANMNS Bil 5 Tahun 2022
  Pengemaskinian Kod Vendor Bank Akaun Terimaan Pejabat Perakaunan
    Muat Turun
  6. Arahan Operasi JANMNS Bil 6 Tahun 2022
  Maklumat Sistem Online Billing Agensi Pukal
    Muat Turun
  7. Arahan Operasi JANMNS Bil. 7 Tahun 2022
  Penyeragaman Kod Akaun Carta Asas Akruan (Kemaskini September 2022)
    Muat Turun
  8. Arahan Operasi JANMNS Bil. 8 Tahun 2022
  Penutupan Interim Tahun Kewangan 2022
    Muat Turun
  9. Arahan Operasi JANMNS Bil. 9 Tahun 2022
  Jadual Aktiviti Pengurusan Gaji Tahun 2023
    Muat Turun
  10. Arahan Operasi JANMNS Bil. 10 Tahun 2022
  Ketidakpatuhan Arahan Perbendaharaan (AP) 95(a) Bagi Pengeluaran Inden Kerajaan (Kerja) / Pesanan Kerajaan
  Di Sistem iGFMAS
    Muat Turun
 • ARAHAN OPERASI JANMNS 2021
  Bil Tajuk Muat Turun
  1 Arahan Operasi JANMNS Bil. 1 Tahun 2021
  Senarai Semak Pemantauan Bulanan Operasi Pusat Tanggungjawab Pejabat Pemungut dan Pusat Pembayar Gaji
  Muat Turun
  2 Arahan Operasi JANMNS Bil. 1 Tahun 2021
  Lampiran A Senarai Semak Pemantauan Bulanan Operasi Pusat Tanggungjawab Pejabat Pemungut dan Pusat Pembayar Gaji
  Muat Turun
  3 Arahan Operasi JANMNS Bil. 1 Tahun 2021
  Lampiran B Senarai Semak Pemantauan Bulanan Operasi Pusat Tanggungjawab Pejabat Pemungut dan Pusat Pembayar Gaji
  Muat Turun
  4 Arahan Operasi JANMNS Bil. 2 Tahun 2021
  Perolehan Kemudahan Perubatan Untuk Pegawai dan Pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan di bawah PP Bil 21 Tahun
  2009 Pindaan 31 Disember 2020
  Muat Turun
  5 Arahan Operasi JANMNS Bil. 2 Tahun 2021
  Lampiran Perolehan Kemudahan Perubatan untuk Pegawai dan Pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan di bawah PP
  Bil 21 Tahun 2009
  Muat Turun
  6 Arahan Operasi JANMNS Bil. 3 Tahun 2021
  Kod Akaun Bagi Bayaran Balik Fi Ujian Pengesanan COVID-19 Bagi Penjawat Awam Persekutuan Yang Menjalankan
  Tugas Rasmi di dalam dan Luar Negara
  Muat Turun
  7 Arahan Operasi JANMNS Bil. 4 Tahun 2021
  Proses Pergerakan Gaji Tahunan Secara Pukal
  Muat Turun
  8 Arahan Operasi JANMNS Bil. 4 Tahun 2021
  Lampiran Proses Pergerakan Gaji Tahunan Secara Pukal
  Muat Turun
  9 Arahan Operasi JANMNS Bil. 5 Tahun 2021
  Penambahbaikan Proses Penyelenggaraan Maklumat Kod Pembekal di Portal IGFMAS
  Muat Turun
    i. Maklumat Tambahan Bagi Proses Semakan Dan Kelulusan Pendaftaran/ Kemaskini Data Induk Kod Pembekal Di Portal iGFMAS   Muat Turun
  10 Arahan Operasi JANM NS Bil. 6 Tahun 2021
  Penentuan Kod Akaun Hartanah Loji Dan Peralatan, Inventori dan Belanja Serta Perolehan Lesen Perisian
   
    i. Surat Arahan Operasi Bil 6 Tahun 2021 Muat Turun
    ii. Tatacara Penentuan Kod Akaun Hartanah, Loji dan Peralatan (HLP), Inventori dan Belanja Muat Turun
    iii. LAMPIRAN 1 - Carta Alir Penentuan Kod Akaun Hartanah, Loji dan Peralatan (HLP), Inventori dan Belanja Muat Turun
    iv. LAMPIRAN 2 - Carta Alir Penentuan Kod Akaun Bagi Perolehan Lesen Perisian Muat Turun
  11 Arahan Operasi JANMNS Bil. 7 Tahun 2021
  Penyediaan Pesanan Kerajaan dan Arahan Pembayaran
  Muat Turun
  12 Arahan Operasi JANMNS Bil. 8 Tahun 2021
  Penyeragaman Pengunaan Kod Pembekal OTV
   Muat Turun
  13 Arahan Operasi JANMNS Bil. 9 Tahun 2021
  PENUTUPAN AKAUN INTERIM TAHUN KEWANGAN 2021
    Muat Turun
  14 Arahan Operasi JANMNS Bil. 10 Tahun 2021 - Telah Dikemaskini. Rujuk Arahan Operasi JANMNS Bil 5 Tahun 2022
  PENYELARASAN KOD VENDOR BANK BAGI AKAUN TERIMAAN PEJABAT PERAKAUNAN
    Muat Turun
 • ARAHAN OPERASI JANMNS 2020
  Bil Tajuk Muat Turun
  1 Bil.1 Tahun 2020 - Penghantaran Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pejabat Perakaunan Muat Turun
  2 Bil.2 Tahun 2020 - Aktiviti Menaiktaraf Infrastruktur IGFMAS dan Penutupan Akaun Bulan Julai 2020 Muat Turun
  3 Bil.4 Tahun 2020 - Pengemaskinian No Ahli Amanah Saham Nasional Berhad Muat Turun
  4 Bil.5 Tahun 2020 - Pindaan Tarikh Gaji PSH Bagi Bulan Julai hingga November 2020 Muat Turun
  5 Bil.6 Tahun 2020 - Penggunaan Kod Pembekal EMP Bagi Bayaran Kepada Penjawat Awam dan Keperluan Penyata
  Akaun Bank Sebagai Dokumen Sokongan
  Muat Turun
  6 Bil.7 Tahun 2020 - Penggunaan Kod Dipertanggung Yang Betul di Modul Penerimaan Rekupmen Panjar Muat Turun
  7 Bil.8 Tahun 2020 - Arahan Operasi Tatacara Pembayaran Wang Pendahuluan Kontraktor di IGFMAS Bagi Pembiayaan
  Kontrak Kerja Melalui SME-GO Scheme oleh SME Bank
  Muat Turun
  8 Bil.8 Tahun 2020 - Lampiran A - Tatacara Pembayaran WPK di IGFMAS Bagi Pembiayaan Kontrak Kerja Melalui SME-GO
  Scheme oleh SME Bank
  Muat Turun
  9 Bil.9 Tahun 2020 - Arahan Operasi Penambahbaikan Proses Baucar Jurnal Pelarasan Modul Terimaan Muat Turun
  10 Bil.9 Tahun 2020 - Lampiran A - Manual Pengguna Proses Baucar Jurnal Pelarasan Modul Terimaan Muat Turun
  11 Bil.10 Tahun 2020 - Pengurusan Terimaan Melalui Kaedah e-Pembayaran Muat Turun
  12 Bil.11 Tahun 2020 - Penggunaan Kod Vendor Bank Bagi Bayaran Kad Kredit Korporat, Caj Perkhidmatan ePembayaran
  dan Caj Prosesan Bank
  Muat Turun
  13 Bil.12 Tahun 2020 - Kemudahan Perbelanjaan Perubatan Untuk Pegawai Dan Pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan Muat Turun
  14 Bil.13 Tahun 2020 - Memastikan Butiran Bayaran Adalah Tepat dan Betul Muat Turun
  15 Bil.14 Tahun 2020 - Garis Panduan Pengurusan Pulangan Balik Hasil Muat Turun
  16 Bil.15 Tahun 2020 - Garis Panduan Tatacara Pengurusan Pindahan Dana Elektronik Ditolak Muat Turun
  17 Bil.16 Tahun 2020 - Semakan ke atas Maklumat Penerima Bayaran di Arahan Pembayaran Muat Turun
  18 Bil.17 Tahun 2020 - Penutupan Akaun Interim Tahun Kewangan 2020 Muat Turun
  19 Bil.18 Tahun 2020 - Pengurusan Insiden Oleh Pengguna iGFMAS Di PTJ Muat Turun
  20 Bil.19 Tahun 2020 - Pematuhan Prosedur Pendaftaran Pembekal eVendor Offline Muat Turun
  21 Bil.20 Tahun 2020 - Kuasa Meluluskan Pengecualian Arahan Perbendaharaan 70 dan 73 Muat Turun
  22 Bil.21 Tahun 2020 - Bayaran Caruman KWSP dan PERKESO bagi Pekerja Tetap Kontrak PSH dan Guru Ganti Melalui
  Baucar Berasingan
  Muat Turun
  23 Bil. 22 Tahun 2020 - Penggunaan Knowledge Article (Knowa) Di Igfmas Service Desk Muat Turun
 • TAKLIMAT AUTHORISED PERSONAL (AP) - PENTADBIR GPKI
  Bil Perkara Muat Turun
  1 Taklimat AP - Agent GPKI  Muat Turun
  2 Taklimat AP - Portal GPKI  Muat Turun
 • BAHAN RUJUKAN PERAKAUNAN AKRUAN & iGFMAS
  Bil Perkara Muat Turun
  1 MPSAS Muat Turun
  2 NOTA KURSUS 1GFMAS- HCM Muat Turun
  3 NOTA KURSUS 1GFMAS- MM Muat Turun
  4 NOTA KURSUS 1GFMAS- FICO Muat Turun
  5 TAKLIMAT PENUTUPAN AKAUN TAHUN 2019 Muat Turun
  6 SLIDE TAKLIMAT LAPORAN ASET DI PORTAL iGFMAS Muat Turun

   

 • EMAIL BLAST
  Bil Perkara Muat Turun
  1 EDARAN LCA BIL3 /2019-ARAHAN PEMBAYARAN :TARIKH TERIMA BIL MENGIKUT TARIKH SISTEM Muat Turun
  2 EDARAN LCA BIL 4/2019-MAKLUMAN PERTUKARAN MAKLUMAT AKAUN BAYARAN BUKAN PUKAL/TUNGGAKAN AIR SELANGOR Muat Turun
  3 EDARAN LCA BIL 6/2019-PENAMBAHBAIKAN PORTAL iGFMAS: LAPORAN CAPAIAN PENGGUNA DAN HAD KUASA Muat Turun
  4 EDARAN LCA BIL 7/2019-APLIKASI ePAYSLIP BAHARU DAN PENGESAHAN PENYATA GAJI JANAAN SISTEM ePENYATA GAJI DAN LAPORAN​​ Muat Turun
  5 MPK - MM 04_PROSES TANGGUNGAN INDEN KERJA PINDAAN 1 Muat Turun
  6 SOALAN LAZIM PK4.2 Muat Turun